Line Sticker Workshop.

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  และ นายทรงศักดิ์  ไชยพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ พร้อมคณะครู

Read more

แจ้งเปลี่ยนแปลงใบสมัครกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2560

แจ้งเปลี่ยนแปลงใบสมัครกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

Read more

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 2560

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2560-2561  

Read more

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.อรทัย ซาเสน (เอกสารประกอบการสอน 3000-1302)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา ๓๐๐๐-๑๓๐๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และผลงานทางวิชาการประกอบการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อ.อรทัย ซาเสน

Read more

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา

ประกาศคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read more