เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.อรทัย ซาเสน (เอกสารประกอบการสอน 3000-1302)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา ๓๐๐๐-๑๓๐๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และผลงานทางวิชาการประกอบการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

อ.อรทัย ซาเสน

Download เอกสารประกอบการสอน(3000-1302)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares