เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.อรทัย ซาเสน (เอกสารประกอบการสอน 3000-1302)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา ๓๐๐๐-๑๓๐๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และผลงานทางวิชาการประกอบการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อ.อรทัย ซาเสน

Read more